Waarborgen voor uw privacy en de door u verstrekte gegevens

Privacyverklaring

Doel van de website
Het doel van de website van Bouwborg Tools is het presenteren van onze bouwkundige dienstverlening. Naast deze hoofdactiviteit brengen wij belangrijke nieuwsberichten uit rondom de bouwregelgeving, in de ruimste zin van het woord.

Beveiliging
De door ons verzamelde gegevens worden door Bouwborg Tools in elektronisch gegevensbestanden opgeslagen. Deze bestand zijn niet toegankelijk voor anderen. Bouwborg Tools neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bb-tools.nl

Clickgedrag
Op de website van Bouwborg Tools worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Bouwborg Tools de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt Bouwborg Tools gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Gebruik van de gegevens
De gegevens zullen uitsluitend door Bouwborg Tools zelf worden gebruikt en worden nimmer aan derden verstrekt. U geeft Bouwborg Tools het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Bouwborg Tools, een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwborg Tools verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze Functionaris Gegevensbescherming (zie onderaan), dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Bouwborg Tools verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • om goederen en diensten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwborg Tools neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwborg Tools) tussen zit. Bouwborg Tools gebruikt hiertoe veelal eigen-ontwikkelde computerprogramma’s of -systemen.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens
Bouwborg Tools bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwborg Tools verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwborg Tools gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (zie onderaan). Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze Functionaris Gegevensbescherming (zie onderaan). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bouwborg Tools zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en/of opvragen gegevens
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan onderstaand adres! U hebt ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door Bouwborg Tools opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Bouwborg Tools redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Bouwborg Tools behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Inzageverzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Bouwborg Tools
Functionaris Gegevensbescherming: B. Kragting (b.kragting@bb-tools.nl)
Postbus 655
4870 AR  Etten-Leur
T (076) 504 04 32

Direct contact

Heeft u een vraag over de Bouwborg software, het bedrijf of een ander soort vraag, neem dan gerust contact met ons op.